THORHILDEN E-POE KASUTUSTINGIMUSED

York Business Consulting OÜ, registrikoodiga 12530111 , aadressiga Harjumaa, Tallinn linn, Liivaoja tn 1 D, 10155 ja klient, kes vormistab Thorhilden E-poes (www.thorhilden.com; edaspidi: E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi: Klient), sõlmivad käesolevaga E-poe kasutamise lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Kasutustingimused).

 

 

1. E-poe olemus (www.thorhilden.com)

1.1 E-pood on Thorhilden poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Thorhilden vahendab komisjonimüügi korras kolmandatest isikutest mööbli- ja sisustuskaupade tootjate (edaspidi: Tootjad) toodete (edaspidi: Toode) müüki Kliendile.

1.2 Thorhilden müüb oma nimel ja Tootjate arvel Tooteid klientidele. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Thorhilden ja Klient.

2. Üldsätted

2.1. Thorhilden ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

2.2. Thorhildenil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Klienti E-poe veebilehel www.thorhilden.com.

 3. E-poes müüdavad Tooted ja tellimuse esitamine

3.1. E-poes kuvatud Tooted ei ole Thorhildeni laos – Tooted toodetakse üldjuhul Kliendi tellimuse alusel Tootjate asukohas.

3.2. E-poes kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3. Toodete juurde on märgitud maksimaalne Toote tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul valmistab Tootja Kliendi soovitud Toote ning Thorhilden korraldab Toote veo Tootja asukohast Kliendi soovitud asukohta. Toote hinnale lisandub transpordikulu. Transpordi hind kujuneb vastavalt Kliendi asukohale ning transpordi teenuse pakkumisest.

3.4. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab Thorhilden Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.5. Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

3.6. Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

3.7. Klient valib välja soovitud Toote, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le

3.8. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Thorhilden ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.9. Kui Klient on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Thorhildeni ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

4. Toodete hinnad

4.1. Kõik E-poes märgitud Toodete hinnad on Eurodes.

4.2. Thorhildenil on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi tellimuse esitamist ja selle eest tasumist (st Müügilepingu sõlmimist), siis kohustub Thorhilden tarnima Kliendile Toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

5. Toodete tarneaeg ja veotingimused

5.1. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.

5.2. Kauba tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toodete mahust. Eeldatav tarneaeg on märgitud E-poes eraldi iga Toote kirjelduses.

5.3. Thorhildeni lepingurikkumiseks ei peeta tarneaja ületamist juhul, kui Thorhildeni viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas Tootjad või veoteenuse osutaja).

5.4. Tellitud Toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.

6. Taganemisõigus

6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud.

6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade (avaldus) e-posti aadressile hello@thorhilden.com 

6.3. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Toote viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist oma kulul tagastama Tootjale.

6.4. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.5. Kui tagastamisele kuuluv Toode ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient tagastamise kulusid kandma.

6.6. Thorhilden tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud.

6.7.Thorhilden võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Toote.

6.8. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Thorhildenile.

6.9. Juhul, kui pärast Toote tagastamist ilmneb, et Toode ei vasta punktis nimetatud tingimustele, siis Toote müügihinda Kliendile ei tagastata ning tagastatud Toode jääb Tootja juurde hoiule kuni selle Kliendile tagastamiseni. Sellisel juhul korraldab Klient ise Toote tagastamise veo. Hoiustamise või Kliendile Toote tagastamisega seotud kulud katab Klient.

6.10. Punktis Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud.

Sätestatud taganemisõigus ei kehti Toodete osas, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel. Toode on valmistatud eritellimusel, kui Kliendil on Tellimust esitades võimalik määrata Toote olulisi omadusi – toote värv, mõõdud, materjal või muu Toote füüsiline parameeter. Eritellimusel valmistatavate Toodete kuulutuse juures on vastav märge.

7. Toote Müügilepingu tingimustele mittevastavusest teatamine ja kaebuse esitamise õigus

7.1. Vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule vastutab Thorhilden Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Kliendile. E-poest ostetud Toodetele kehtib seega 2-aastane kaebuse esitamise tähtaeg.

7.2. Kaebuse võib esitada Toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade kohta.

7.3. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates Toote üleandmisest Kliendile.

7.4. Kaebuse esitamise aluseks on Toote müügiarve.

7.5. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile hello@thorhildens.com 

7.6. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

7.7. Thorhilden ei vastuta Toote puuduste eest:

7.7.1. mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt; 
7.7.2. mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi eiramisest; 
7.7.3. juhul, kui Toote detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

7.8. Thorhilden ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui Klient ei teavitanud selle esinemisest Toote parandusse toomise hetkeks.

7.9. Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 Eurot.

7.10. Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui Thorhilden tõestab, et Tootel esinevad puudused on tekkinud muul viisil Kliendi süül. Toote parandamine toimub taolisel juhul punktis Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 Eurot. väljatoodud tingimustel.

7.11. Eriarvamuste korral on Thorhilden kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (Thorhildeni valitud ekspert) kuue kuu jooksul alates Toote Kliendile üleandmise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Kliendi süüst ja Klient ei nõustu sellega, siis on Kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi (Kliendi poolt heaks kiidetud ekspert) teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud Kliendi süül, siis hüvitab ekspertiisi kulud Klient.

7.12. Kui Klient esitab Toote kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist Toote Kliendile üleandmise kuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub, et Toode on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega Kliendile ja Thorhildenile tekkinud kulud Klient.

7.13. Kui kaebuse aluseks oleva Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Toode samaväärse Tootega.

8. Thorhildeni ja Kliendi vastutus

8.1. Juhul kui Thorhildeni tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib Kliendile kahju siis lasub Thorhildenil Kliendi ees lepinguline ja/või lepinguväline vastutus vaid Toote müügihinna ulatuses. Juhul, kui Kliendile tekkiv kahju on suurem, on Thorhildeni vastutus piiratud Toote müügihinnaga. Ühelgi juhul ei vastuta Thorhilden Kliendile tekkinud puhtmajandusliku kahju hüvitamise eest.

8.2. Klient kohustub kasutama E-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

8.3. Klient vastutab E-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Thorhildenile, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile hello@thorhilden.com või helistada telefonil: +372 56228888

9.2 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

9.3 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole

10. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus

10.1. Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Thorhildeni E-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning soovib neil tingimustel astuda Thorhildeniga lepingulisesse suhtesse.

www.thorhilden.com

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.